Werkterrein

Natuurpunt wil met zijn activiteiten werkzaam zijn op verschillende terreinen:

  • met gerichte aanplantingen en het beheer van terreinen wil het de waarde van de natuur rondom ons verhogen.
  • via geleide wandelingen en bezoeken willen we de bevolking sensibiliseren en het bewustzijn voor natuurbeleving vergroten
  • door te participeren aan allerlei beleidsorganen wil Natuurpunt het beleid aanzetten tot het nemen van milieu- en natuurvriendelijke maatregelen

Aanplantingen en natuurbeheer

Het (opnieuw) aanplanten van bomen en struiken is één van de hoofddoelen van Natuurpunt. Hierbij wordt exclusief gekozen voor streekeigen groen. Coniferen of exotische planten zijn daarbij uit den boze. Zij hebben vooreerst minder kans op overleving, vaak hebben zij daarnaast weinig te bieden aan vogels of dieren.

Alhoewel grotere aanplantingen uiteraard de voorkeur hebben, zijn ook kleinschalige aanplantingen belangrijk. De voorbije decennia is ons landschap steeds kaler en kaler geworden. Bomenrijen met een ondergroei van struiken en heesters zijn grotendeels verdwenen. De ‘meetjes’ die aan het onstaan liggen van de naam ‘meetjesland’ – kleine stukjes landbouwgrond omgeven met knotwilgen en andere houtkanten – zijn maar op weinig plaatsen meer te vinden. Deze lijnen van bomen, struiken en ondergroei zijn nochtans heel belangrijk. Het zijn eigenlijk de autostrades en wegen waarlangs vooral de kleinere zoogdieren het landschap intrekken. Ook voor vogels en insecten zijn deze groene draden doorheen het landschap belangrijke uitvalspunten voor het zoeken naar voedsel en beschutting.

De voorbije jaren werden in Waarschoot verschillende aanplantingen gerealiseerd waarmee we pogen deze kleine landschapselementen in ere te herstellen. Ook de jaarlijkse paddentrek krijgt steeds onze aandacht.

Geleide wandelingen en bezoeken

Natuur beleef je maar als je er midden in zit. Door regelmatig wandelingen en bezoeken te organiseren willen we mensen meer confronteren met de natuur rondom hen. Alhoewel er in Waarschoot zelf heel wat aan natuurbeleving valt mee te maken, kijken we daarbij toch ook verder dan de eigen gemeentegrenzen.

De wandelingen staan open voor iedereen. Ook niet-leden kunnen deelnemen alhoewel zij zullen gevraagd worden om een kleine bijdrage te leveren in de onkosten. Leden nemen gratis deel aan de activiteiten. Waarom dus geen lid worden ?

Wil je meer informatie over onze activiteiten, bezoek dan snel onze activiteitenkalender.

Natuurbeleid

Natuurpunt is niet alleen werkzaam op het terrein zelf. Door structureel mee te werken aan allerlei beleidsplatformen willen we een milieu- en natuurvriendelijker beleid doen onstaan.

Natuurpunt werkt actief mee aan het ontwikkelen van een ‘groen’ lokaal beleid. Dit gebeurt onder meer door een actieve deelname aan verschillende overleg- en adviesraden.

MiNa-raad

De Milieu- en Natuurraad van Waarschoot, kortweg MiNa-raad genoemd, verzorgt het vast overleg tussen de milieu- en natuurverenigingen en de andere maatschappelijke groeperingen. De raad bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers van de milieubeweging, waaronder ….? zetels voor Natuurpunt vzw.
Verder zetelen de vertegenwoordigers van de sociaal-economische partners (vakbonden, werkgevers, Boerenbond) en de ‘groene sectoren’ (jacht, bosbouw…) ook in deze raad. Met zijn adviezen, nota’s of studies geeft de MiNa-raad onderbouwde en maatschappelijk afgewogen aanbevelingen die gericht zijn aan het lokale gemeentebestuur. Deze adviezen kunnen gaan over alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het leefmilieu of op het natuurbehoud.
G.N.O.P. – Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan